c_300_250_16777215_10_images_helal223.jpg

ترکمن سسی-روز نهم تیرماه،مقاله ی نگاهی بر جنبه های فقهی و اجتماعی اختلاف در رویت هلال ماه در سایت ترکمن سسی انتشار یافت، یعقوب شایگان یکی از کاربران سایت با ارسال مطلبی مقاله ی مذکور را به نقد کشیده است.

 

 

یعقوب شایگان:مقاله مجید نیازی حکمی یک طرفه میباشد وایشان از دلایل مقابل رویت هلال آگاهی ندارد.

 

جوابیه به دلیل نقلی:ابن عباسی که گفته《 نخیر》منظورش چی بوده یعنی منظورش این است که گفته حضرت معاویه راقبول نمیکنیم اگراینگونه باشدچنانچه شما اینگونه برداشت میکنیددر این حدیث کدام کلمه براینکه قبول نکردن گفته معاویه میکندویا اینکه منظور از نخیر ابن عباس این است که گفته معاویه را قبول میکنیم یعنی گفته معاویه یک قول رسول الله است وگفته من نیز گفته دوم رسول الله است پس در این صورت این حدیث بردوقول رویت هلال دلالت میکند.

 

جوابیه به دلیل اجتماعی :

آیا اختلاف فقهی باعث ایجاد تفرقه میشود اگر چنین باشد چرا درزمان پیامبر (ص)در یک ماجرایی،اصحاب بزرگواری دودسته شدند وبرخی نماز را دربین راه وبرخی نماز رابعد از رسیدن به مقصد خواندند وبین اصحاب اختلاف ایجادشده ولی پیامبر (ص)گفته های هردوگروه را مورد احترام قرار دادوهردوآنهارا تصدیق نمود آیا در این زمان اصحاب بزرگواری سبب اهانت به گروه دیگری شدند.

 

اگر اختلاف فقهی باعث تفرقه شود چرا اهل سنت به چهار دسته تقسیم شدند در بین این مذاهب اختلاف زیادی داردچرا دراین مورد مورد مناقشه نیستیم ولی دریک مسئله اختلافی فقهی  اینگونه صداهابالارفته وهمدیگررابه دیدتمسخر میگیرندمگر درمحفل فقهی احناف ترکمن صحرا علمای بزرگواری به اختلافی بودن رویت هلال نرسیدندویااینکه به یک حکم قطعی رسیدند وطرف مقابل به آن عمل نمیکندوقتی علمای بزرگوارنتوانستند به نتیجه قطعی برسند برما لایق این است که حکم هردوطرف را مورد احترام قراردهیم واز تماشاگرانی که مذهب خرافات دارندرانظاره گرنکنیم .

 

جوابیه به اینکه رویت هلال مورد تفرقه میشود:

این اختلاف فقهی چگونه مسئله ایی شده است که مردم به این حد مورد اختلاف واقع شود نه اینگونه نیست بلکه این مسئله نیز همانند مسائل اختلافی دیگر است وافراد نادان آن را بزرگ میشمارند تا اینکه در مذهب احناف خدشه واردکنندوسلب اعتماد کنند.

آیا اختلاف اوس وخزرج بر اختلاف فقهی بوده است ویا چیزدیگر که این را موردرا دلیل قراردادید.

 

جوابیه به اینکه آیه وحدت رادلیل گرفته است:

آیه وحدت راکه بیان فرمودیدحکم عمومیت را نمیرساند اگراینگونه باشد گفته پیامبر که اختلاف امت من رحمت است چه جوابی میدهیدواگراختلاف فقهی موجب تفرقه است به چهارگانه شدن مذاهب اهل سنت چه جواب میدهید

از کشور دیگرتبعیت نمیشود تااختلاف واقع شودبلکه مذهب مان دستور داده است که درصورت رویت هلال درمغرب میتوان اهل مشرق به آن عمل کنندواقعا گفته پیامبر اینگونه بعدازخودسبب تفرقه شده است واقعا بی شرمانه است اگراینگونه برداشت شود  حال اگر اینگونه مورد اختلاف باشد بیایید تمامی مردم کشورمان دررویت هلال درمغرب ،از آنان تبعیت کنیم وهمچون کشور های همسایه وحدت داشته باشیم ووحدت مان وحدت جهانی باشد نه کشوری.

 

جوابیه فتوای شیخ بن باز مفتی عربستان:

شیخ بن باز مذهب حنبلی داردواین چه ربطی به مذهب حنفی داردلطفا برای آگاهی از زندگی نامه این شخصیت به اینترنت مراجعه کنید البته اگر تسلیم این قولش شویم دیگر فتواهای ایشان را نیز قبول کنید.

 

جوابیه فتوای یوسف قرضاوی:

حال اگر اینگونه مورد اختلاف باشد بیایید تمامی مردم کشورمان دررویت هلال درمغرب ،از آنان تبعیت کنیم وهمچون کشور های همسایه وحدت داشته باشیم ووحدت مان وحدت جهانی باشد نه کشوری ،چرا باید ایران همچون کشور های همسایه اعلام عید نمیکند و یک روز دیرتر اعلام میدارد.

یعقوب شایگان طلبه دینی ومذهبی ترکمن صحرا استان خراسان شمالی

 

ﺳﺆﺍﻝ:ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩ ‏( ﺭﻣﻀﺎﻥ ـ ﺷﻮﺍﻝ ‏) ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻫﻼﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟

 

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﺭﺍﻻﻓﺘﺎﺀ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻮﺭﺥ 11/10/1390

 

ﺟﻮﺍﺏ:ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺣﻨﺎﻑ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ، ﺑه هیچ وجه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺅﯾﺖ ﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻗﻄﺎﺭﻋﺎﻟﻢ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺅﯾﺖ، ﺭﻭﺯﻩ ﯾﺎ ﻓﻄﺮﺍﻋﻼﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﻄﻪ، ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺮﺳﺪ.

« ﻭَ ﻻ ﻋِﺒﺮَﺓَ ﺑِﺎِﺧﺘِﻼﻑِ ﺍﻟﻤَﻄَﺎﻟِﻊِ، ﻓَﺎِﺫَﺍﺭَﺃﻩُ ﺍَﻫﻞُ ﺑَﻠﺪَﺓٍ ﻭَ ﻟَﻢ ﯾَﺮَﻩُ ﺍَﻫﻞُ ﺑَﻠﺪَﺓٍ ﺍُﺧﺮَﯼ ﻭَﺟَﺐَ ﺍَﻥ ﯾَّﺼُﻮﻣُﻮﺍ ﺑِﺮُﺅﯾَﺔِﺍُﻭﻟﺌِﮏَ ﺍِﺫَﺍ ﺛَﺒَﺖَ ﻋِﻨﺪَﻫُﻢ ﺑِﻄَﺮِﯾﻖٍ ﻣُﻮﺟَﺐٍ ‏»

 ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﮐﻨﺰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺝ 2 ﺹ .424

 

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﺣﻨﺎﻑ، ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺩﺭ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻗﺮﯾﺒﻪ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻋﯽ ﺭﺍبﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺄﻭﯾﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﯿﺪﺍﯾﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ‏« ﺍِﺫَﺍ ﺛَﺒَﺖَ ﺭُﺅﯾَﺔُ ﺍﻟﻬِﻼﻝِ ﺑِﻘُﻄﺮٍ ﻣِﻦَ ﺍﻻَﻗﻄَﺎﺭِ ﻭَﺟَﺐَ ﺍﻟﺼَّﻮﻡُ ﻋَﻠَﯽ ﺳَﺎﺋِﺮِ ﺍﻻَﻗﻄَﺎﺭِ ﻭَ ﻻ ﻓَﺮﻕَ ﺑَﯿﻦَ ﺍﻟﻘَﺮِﯾﺐِ ﻣِﻦ ﺟَﻬَﺔِﺍﻟﺜُّﺒُﻮﺕِ ﻭَ ﺍﻟﺒَﻌِﯿﺪِ ﺍِﺫَﺍ ﺑَﻠَﻐَﻬُﻢ ﻣِﻦ ﻃَﺮِﯾﻖٍ ﻣُﻮﺟَﺐٍ ﻟﻠﺼَّﻮﻡِ ﻭَ ﻻ ﻋِﺒﺮَﺓَﺑِﺎِﺧﺘﻼﻑِ ﺍﻟﻤَﻄﺎﻟِﻊِ ﻣُﻄﻠﻘﺎً ﻋِﻨﺪَ ﺛَﻼﺛَﺔٍ ﻣِﻦَ ﺍﻻَﺋِﻤَّﺔَ ‏»

 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺝ 1 ﺹ .500

 

ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻠﺴﮑﻮﭖﺭﺅﯾﺖ ﺷﻮﺩ، ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﮑﻢ ﻫﻼﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﯾﺎ

ﻓﻄﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ . ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺭﺅﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺅﯾﺖ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺭﺅﯾﺖ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻗﯿﺎﺱﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﺣﻨﺎﻑ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ . ‏

« ﺗُﻘﺒَﻞُ ﺷَﻬَﺎﺩَﺓُ ﺍﻟﺮَّﺍﺋِﯽﻟِﻠﻬِﻼﻝِ ﻭَ ﻟَﻮ ﺭَﺃﯼ ﺑِﺎﻟﻨَّﻈَّﺎﺭَﺓِ ﺍﻟﻤُﻌَﻈَّﻤَﺔِ ﻣَﺘَﯽ ﮐَﺎﻥَ ﺍﻟﻬِﻼﻝُ ﻣِﻦ ﺷَﺄﻧِﻪِ ﺍَﻥﯾُّﺮﯼ ﻟِﻐَﯿﺮِ ﺣَﺪِﯾﺪِ ﺍﻟﺒَﺼَﺮِ ﺟِﺪَّﺍً ﻋِﻨﺪَﻧَﺎ، ﻟِﺎَﻥَّ ﺍﻟﻤَﺮﺋِﯽَّ ﺑِﻮَﺍﺳِﻄَﺘِﻬَﺎ ﻫُﻮَ ﻋَﯿﻦُﻟﻬِﻼﻝِ، ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﻭَﻇِﯿﻔَﺘُﻬَﺎ ﺍَﻧَّﻬَﺎ ﺗُﺴَﺎﻋِﺪُ ﺍﻟﺒَﺼَﺮَ ﻋَﻠَﯽ ﺭُﺅﯾَﺔُ ﺍﻻَﺷﯿَﺂﺀِ ﺍﻟﺒَﻌِﯿﺪَﺓِﺍَﻭِ ﺍﻟﺼَّﻐِﯿﺮَﺓِ ﻣِﻤَّﺎ ﻻﺗَﻤﮑِﻦُ ﺭُﺅﯾَﺘُﻪُ ﺑِﺪُﻭﻧِﻬَﺎ ﻓَﻼ ﻣَﺎﻧِﻊَ ﺣِﯿﻨِﺌﺬٍ ﻣِﻦ ﺗَﺮﺍﺋِﯽﺍﻟﻬِﻼﻝِ . . .‏» 

ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﺍﻟﯽ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﺔ ﺹ 204

 

ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﻮﺕ ﺭﺅﯾﺖ ﻫﻼﻝ ﻣﺎﻩ، ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺰﺩ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻁ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﯿﻞ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻌﺎﺻﺮﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ، ﺣﮑﻢ ﺍﻟﺤﺎﮐﻢ ﺭﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭﻓﺘﻮﺍﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻭ ﻟﻮ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻠﮑﻪ ﺭﺍﻓﻊ ﺧﻼﻑﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﮎ ﺷﺮﻋﯽ

ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺸﻬﺎﯼ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺍﯾﺸﺎﻥﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﻣﺒﺮﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﺣﮑﻢ ﺍﻟﺤﺎﮐﻢ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﺩﺍﺭﺩ، ﺷﺮﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﻭ ﺟﺪﺍﻝ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺧﺼﻢ، ﯾﮏﻗﺪﺭﺕ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺪﺍﻝ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯿﯿﺒﺎﯾﺪ،ﻻﺯﻡ ﻭ ﻻﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻻ ﻏﯿﺮ .

 ‏«ﺍِﻥَّ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓَ ﻓِﯽ ﮐُﻞِّ ﻣِﻦ ﻫِﻼﻝِ ﺍﻟﺼَّﻮﻡِﻭ ﻫِﻼﻝِ ﺍﻟﻔِﻄﺮِ ﻣِﻦ ﻗَﺒِﯿﻞِ ﺍﻻَﺧﺒَﺎﺭِ ﺍﻟﺪِّﯾﻨِﯿَّﺔِ ﻻ ﻣِﻦ ﺣُﻘُﻮﻕِ ﺍﻟﻌِﺒَﺎﺩِ ﻭَ ﻣَﺘَﯽﮐَﺎﻧَﺖ ﻣِﻦَﺍﻻَﺧﺒَﺎﺭِ ﺍﻟﺪِّﯾﻨِﯿَّﺔِ ﻓَﻼﯾُﺸﺘَﺮَﻁُ ﻓِﯿﻬَﺎ ﺍِﻟَّﺎ ﻣَﺎ ﯾُﺸﺘَﺮَﻁُ ﻓِﯽ ﺭِﻭَﺍﯾَﺔِﺍﻻَﺣَﺎﺩِﯾﺚِ ﻓَﻼ ﻭَﺟﻪَ ﻟِﺎَﻥ ﯾُّﺸﺘَﺮَﻁَ ﻟَﻔﻆَ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓِ ﻭَ ﻻ ﺍﻟﺪَّﻋﻮَﯼ ﻭَ ﻻﺍﻟﺤُﮑﻢُ ﻭَ ﻻ ﻣَﺠﻠِﺲَ ﺍﻟﻘَﻀَﺎﺀِ ﻭَ ﻻ ﺍﻟﺤُﺮِّﯾَّﺔِ ﻭَ ﻻ ﺍﻟﺬُّﮐُﻮﺭَﺓِ ﻭ ﻻ ﻋَﺪَﻡُﻟﺤَﺪِّ ﻓِﯽ ﺍﻟﻘَﺬﻑِ ﻭَ ﺍِﻧَّﻤَﺎ ﯾُﺸﺘَﺮَﻁُ ﺍﻟﻌَﺪَﺍﻟَﺔُ ﻓِﯿﻤَﺎ ﻟَﻢ ﯾَﺘَﻮﺍﺗَﺮ ﻣِﻦَ ﺍﻻَﺧﺒَﺎﺭِ‏»

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﯽ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺹ .372

 

ﺛﺒﻮﺕ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﺅﯾﺖﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺭﺅﯾﺖ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯿﺮﺳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ، ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻭﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ، ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﮑﻢ ﻫﻼﻝ ﺻﻮﻡ ﯾﺎ ﻓﻄﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ .

‏« ﺍﻻِﺳﺘِﻔَﺎﺿَﺔ ﮐَﻤَﺎﯾَﺠﺮِﯼ ﻓِﯽ ﺍﻟﺨَﺒَﺮِ ﺍﻟﻘَﻮﻟِﯽ ﺗُﻌﺘَﺒَﺮُ ﻓِﯽ ﺍَﺧﺒَﺎﺭِ ﺍﻻﻵﺕِ ﺍﻟﺠَﺪِﯾﺪَﺓِ ﻣِﻦَﺍﻟﺮِّﯾﺪِﯾُﻮ ﻭَ ﺍﻟﺘَّﻠِﯿﻔُﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺘِﻠِﻐﺮَﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻔُﻮﻧُﻮﻏﺮﺍﻑ‏»

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﯽﺭﻓﻊ ﺗﺤﯿﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺹ .388

 

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﺣﻨﺎﻑ، ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﯾﻖ ‏« ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩ ‏» ﯾﺎ« ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻥ 30 ﺭﻭﺯ ‏» ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻥ ﺛﺎﺑﺖﻣﯿﮕﺮﺩﺩ . ﻟﺬﺍ ﻧﺰﺩ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ، ﺍﻗﻮﺍﻝ ﻣﻮﻗﺘﯿﻦ، ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﻭ ﺍﻫﻞﺣﺴﺎﺏ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻮﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺭﺅﯾﺖ ﺁﻥ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﮔﺮﺩﺩ . ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﺀﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻮﻝ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺕﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺎﻩ ﺣﺼﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻟﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺁﻧﺎﻥﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺭﺅﯾﺖﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ . ﻟﺬﺍ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺭﺅﯾﺖﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﻝ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺭﺅﯾﺖ ﺁﻥ ﺩﻫﻨﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽﺩﯾﮕﺮ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺮ ﺭﺅﯾﺖ ﻣﺎﻩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﻫﻨﺪ، ﻗﻮﻝ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺁﻥ ﻋﺪﻩ ﺭﺍ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﻭ ﻇﻨﯽ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ

ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽﻧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺍﯾﺸﺎﻥﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﻗﻮﺍﻝﺍﻫﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﺯﺭﻭﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﮐﺮﻩﯼ ﺯﻣﯿﻦ، ﻃﻠﻮﻉ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺮﻋﯽ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ . ‏

«ﺍِﻥَّﺻَﻮﻡَ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﻻﯾَﻠﺰَﻡُ ﺍِﻟَّﺎ ﺑِﺎَﺣَﺪِ ﻫَﺬَﯾﻦِ ﻓَﻼﯾَﻠﺰَﻡُ ﺑِﻘُﻮﻝِ ﺍﻟﻤُﻮَﻗِّﺘِﯿﻦَ ﺍِﻧَّﻪُ ﻓِﯽﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻟَﯿﻠَﺔَ ﮐَﺬَﺍ ﻭَ ﺍِﻥ ﮐَﺎﻧُﻮﺍ ﻋُﺪُﻭﻻً ﻓِﯽ ﺍﻟﺼَّﺤِﯿﺢِ ﮐَﻤَﺎ ﻓِﯽ ﺍﻻِﯾﻀَﺎﺡِ .ﻭَ ﻓِﯽ ﺍﻟﺪُّﺭِّ ﺍﻟﻤُﺨﺘَﺎﺭِ ﻭَ ﻻ ﻋِﺒﺮَﺓَ ﺑِﻘَﻮﻝِ ﺍﻟﻤُﻮَﻗِّﺘِﯿﻦَ ﻭَ ﻟَﻮ ﻋَﺪُﻭﻻ ﻋَﻠَﯽﻟﻤَﺬﻫَﺐِ . ﻭَ ﻓِﯽ ﺍﻟﺒَﺤﺮِ ﻋَﻦ ﻏَﺎﯾَﺔِ ﺍﻟﺒَﯿَﺎﻥِ : ﻣَﻦ ﻗَﺎﻝَ ﯾُﺮﺟَﻊُ ﻓِﯿﻪِ ﺍِﻟَﯽﻗَﻮﻟِﻬِﻢ ﻓَﻘَﺪ ﺧَﺎﻟَﻒَ ﺍﻟﺸَّﺮﻉَ ﺍﻧﺘﻬﯽ ﻭَ ﻓِﯽ ﻣِﻌﺮَﺍﺝِ ﺍﻟﺪِّﺭَﺍﯾَﺔِ : ﻭَ ﻻﯾُﻌﺘَﺒَﺮُﻗَﻮﻝُ ﺍﻟﻤُﻨَﺠِّﻤِﯿﻦَ ﺑِﺎﻻِﺟﻤَﺎﻉِ ﻭَ ﻣَﻦ ﺭَﺟَﻊَ ﺍِﻟَﯽ ﻗَﻮﻟِﻬِﻢ ﻓَﻘَﺪ ﺧَﺎﻟَﻒَ ﺍﻟﺸَّﺮﻉَ . ﻭَاﻟﻤُﻨَﺠِّﻢُ ﻫُﻮ ﺍﻟَّﺬِﯼ ﯾُﺨﺒِﺮَ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻤُﺴﺘَﻘﺒِﻞِ ﺑِﻄُﻠُﻮﻉِ ﺍﻟﻨَّﺠﻢِ ﻭَ ﻏُﺮُﻭﺑِﻪِ‏»

 ﺗﻨﺒﯿﻪﺍﻟﻐﺎﻓﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﻨﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻫﻼﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺝ 1 ﺹ .244

 

یعقوب شایگان،طلبه دینی و مذهبی ترکمن صحرا-خراسان شمالی

 

دیدگاه‌ها  

+7 #1 سالار 1395-04-11 21:27
آقای شایگان فقط به این سؤال جواب بدهند که شاهدرؤیت هلال نزدچه کسی شهادت بدهد به تهبیردیگرچه کسی شهادت آنان راشنیده وحکم به عیدفطردهد؟ توراخدانگوفلان آخون که هرآخوندی برای خودش اعتباری دارد . یا فلان آخوندها که بازهم یه عده میتونن برخلاف آن نظربدن . کلمه قاضی درمتون فقهی حنفیه درقبول شهادت رؤیت هلال وبرپاداشتن نمازجمعه وعیدین چه کسی است؟
نقل قول کردن
+5 #2 جبار 1395-04-12 03:04
خدمت دست اندرکاران سایت وزین ترکمن سسی سلام
جناب آقای شایگان در تبلیغاتی که برای چندتا از کانالهای تلگرامی داشتید به کانالی برخوردم که در قسمت معرفی و آدرس کانال در ابتدایش نوشته بود جانم فدای یارجان آخوند تقصیر جناب شایگان قطعا یارجان آخوند رحمه ا.. یکی از مواهب ترکمن صحرا بودند که دیگر نظیرش را کمتر خواهیم دید اما به نظر بنده انسان مسلمان جانش را در راه بنده خدا فدا نمی کندانسان مسلمان جانش را برای خدا ودر راه خدا ودین خدا فدا می کند به نظر بنده جناب شایگان یکی از ذوب شدگان در شخصیت یارجان آخوند رحمه ا.. هستندکه کمی این ذوب شدهگی حالت افراطی به خودش گرفته وامیدوارم که جوابیه ایشان نیز بدوراز افراطی گری وذوب شده گی در شخصیت یک انسان عالم بوده باشد آقای تقانی قبلا هم گفتم درج هر خبر و یاجوابیه ای کمک و اعتقاد به آزادی بیان و دموکراسی نمی تواند باشد ایکاش بجای این جوابیه درهم برهم و یکی به نعل زدن ویکی به میخ زدن یک جوابیه محکم وقانع کننده به آقای نیازی داده بودندآنوقت شما هم درج مینمودید آقای تقانی ارزش سایت ترکمن سسی را درجامعه دست کم‌گرفته اید بازم صلاح خویش خسروان دانند
نقل قول کردن
+3 #3 مجید نیازی 1395-04-12 04:37
طبیعت مسائل فقهی به گونه ای است که اختلاف در آن امری اجتناب ناپذیر است و در مشروعیت اختلافات فقهی مناقشه ای نیست ، چون این اختلافات فقهی و اجتهادی موجب غنی شدن و بالندگی هرچه بیشتر فقه میشوند ،اما در مواردی که این اختلافات فقهی باعث ایجاد فتنه و دو دستگی بین مردم شوند این اختلاف نه تنها رحمت نیست بلکه مذموم است ، و تمام آیات و احادیث وحدت برای جلوگیری از این اختلاف مذموم هستند . به عنوان مثال در دوره ای در مسجدالحرام ، درنماز ، هر مذهبی امام خاص خود را داشت یعنی هر نمازی 4بار توسط 4مذهب ، جداگانه خوانده می شد، حنفی پشت سر امام شافعی نماز نمیخواند و بلعکس ، آیا این نوع اختلاف فقهی رحمت است؟
اختلافی که باعث فتنه و دو دستگی مردم شود مذموم است و باید جلوی آن را گرفت و الا تمامی آیات و احادیثی که ما را به وحدت فرا می خوانند نعوذبالله مهمل و بی فایده می بودند .
نقل قول کردن
+3 #4 مجید نیازی 1395-04-12 04:39
در اینگونه موارد اختلاف فقهی باید با توجه به اصول و موازین فقهی و با در نظر گرفتن مقاصد دین ، رای راجح را انتخاب کنیم تا از اختلاف مذموم بپرهیزیم .چون این مسئله در منطقه ما در حال تبدیل به فتنه بزرگتری است .
از مفاهیم مهمی که ما را دریافتن رای ارجح کمک میکند و امروزه هم اهمیت زیادی دارد مساله « فقه اولویات » است یعنی مراعات مراتب اعمال؛ به عبارتی احکام ، اعمال و تکالیف و ارزش ها از منظر شرع تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و همه در یک مرتبه قرار ندارند ، بعضی بزرگ اند و برخی کوچک ؛بعضی اصل اند و بعضی فرع ،بعضی در زمره ارکان اند و بعضی جزو مکملات ،جایگاه بعضی در کانون است و برخی در حاشیه . و یکی از اقثضائات فقه اولویات وحدت گرایی است چون وحدت و اتحاد از مقاصد مهم دین اسلام است لذا اگر بر ترجیح دادن یکی از دو رای فقهی باشیم باید آن رایی که وحدت مردم را منجر می شود را انتخاب کرد، چون وحدت امری واجب است و باید در اولویت باشد
نقل قول کردن
+4 #5 مجید نیازی 1395-04-12 04:39
ادامه کامنت

همانطور که قبلا هم گفته ام اگرهر مسجد یا حوزه ای مستقلا خود اعلام کند فردا رمضان یا عید است بهتر است یا اینکه حکومت مرکزی آن را اعلان کند تا تمامی مردمان آن کشور باهم و در یک روز رمضان را شروع کنند و در یک روزهم عید را برگزار کنند ؟
در مورد حدیثی که در صحیح مسلم است بایدگفته شود که منظور ابن عباس این بوده که رویتی که در شام شده برای مردم مدینه حجت نیست نه اینکه شخص معاویه را قبول ندارد و این از سیاق جمله که می فرمایند پیامبر اینگونه به ما دستور داده اند مشخص است .
نقل قول کردن
+3 #6 مجید نیازی 1395-04-12 04:40
گفته اید« حال اگر اینگونه مورد اختلاف باشد بیایید تمامی مردم کشورمان در رویت هلال درمغرب ،از آنان تبعیت کنیم وهمچون کشور های همسایه وحدت داشته باشیم ووحدت مان وحدت جهانی باشد نه کشوری. »
دوست عزیز در شایسته و مطلوب بودن وحدت بین کشورهای اسلامی هیچ بحثی نیست اما وقتی که علمای منطقه ما قدرت وحدت بین کشورهای اسلامی را ندارند اما قدرت این را دارند که بین مردم منطقه خود وحدت ایجاد کنند چرا این کار را نکنند ؟ به قول دکتر قرضاوی «هنگامی که در انحای جهان میان کشورهای اسلامی نتوان به وحدت کلی و عمومی رسید ،حداقل واجب است که بر وحدت جزئی مخصوص میان مردمان یک منطقه و یک کشور اهتمام بورزیم »
نقل قول کردن
+3 #7 مجید نیازی 1395-04-12 04:41
اینکه گفته اید « ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﻮﺕ ﺭﺅﯾﺖ ﻫﻼﻝ ﻣﺎﻩ، ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻧﺰﺩ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻁ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺧﯿﻞ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ » بسیار باعث تعجب بنده شده ، چون شهادت باید نزد قاضی یا نماینده حاکم صورت گیرد.در این مورد علمای منطقه در پستی که گذاشته شده جواب کافی داده اند و نیازی نیست که بنده به آن بپردازم .
در پایان سخنانم را با این آیه قرآن خاتمه می دهم:
از [احکام] دین آنچه راکه به نوح درباره آن سفارش کرد، برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که درباره آن به ابراهیم و مو سی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه نیندازید . (سوره شوری آیه13 )
نقل قول کردن
+4 #8 عبدالمجید کلته 1395-04-16 00:50
جناب آقای شایگان عزیز مگر اولی امر و حاکم کشور اسلامی خدای نکرده با مردم خصومت دارد و یا نعوذ بالله قصد کشیدن بار گناه دیگران راداردکه اگر هلال ماه رؤیت شود ایشان به دلایلی اعلام نکند.خدمت شما عرض کنم که بسیاری ازکشورهای اسلامی مخصوصاً کشورهایی که اسم بردید توجهی به هلال ماه ندارند و تاریخ عیداز قبل برای آنها مشخص است.خودمن چندین دوره باگروه های مختلف استهلال بوده وتلاش و حساسیت آنها را برای دقت در این امر مشاهده کردم و کوچکترین اخباری اطلاع رسانی می شود . دربارة دیدن هلال ماه در سال گذشته در گنبد و آق قلا عرض کنم کسیکه درگنبدهمه مدعی بودند هلال ماه را رؤیت کرده از روستای کاکا بوده و بنده خدا به خاطر ضعف بینایی و چشم خود از رانندگی در آژانس اخراج شده بعد چه جوری هلال ماه را رؤیت کرده. این همه متخصص با تجهیزات و در نقاط مختلف کشور نتوانستند رؤیت کنند و شما به حرف متخصصین که بسیاری از آنها از خود ما اهل سنت گلستان و دیگر استان ها مثل فارس ، هرمزگان و کردستان می باشند اعتماد ندارید و به حرف یک فرد عادی اعتماد می کنید .
نقل قول کردن
-3 #9 یعقوب شایگان 1395-04-16 07:32
جناب مجید نیازی من درحال نقد وجواب به سوال های ارائه شده شما میباشم وبعلت مشغله کاری شاید کمی طول بکشد لطفا تا ارسال جواب صبور باشید
نقل قول کردن
-2 #10 انصاف 1395-04-17 09:13
بزرگترین مشکل مااینجاست که غیرمتخصصین دراین امر میخوان بادلایل عقلی طرف مقابل را محکوم کنند.کسانی که دو کلمه عربی را ترجمه نمیتونند بکنندمیخوان درمسابل فقهی نظر بدهند.
آقای شایگان دلایلش ازکتابهای معتبراحناف هستش ،حالاشماهم درمقابل آن بیایید دلایلی را ازکتابهای فقهی احناف بیاورید.
مامقلدامام اعظم ابوحنیفه هستیم اهل حدیث نیستیم پس بایددلایل فقط از کتابهای فقهی معتبراهل سنت باشد.دلایل فلان شخص یا فلان عالم ملاک نیست.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ترکمن سسی

turkmensesi

تبلیغ

 

نوین وب گستر

 

 

 

 

گرمایش تابشی تنور گازی